POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

VALOR SMARTWASH SRL., cu sediul în: Târgu Mureş, Str. Budiului, nr. 103, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului: J26/1197/2012, Cod fiscal nr: RO 31032355, www.smartwash.ro, www.ehrlecarwash.ro, www.ehrle-romania.ro 

Generalități

Această politică de confidențialitate stabilește politica de confidențialitate a companiei. Când accesați situl nostru datele cu caracter personal vor fi furnizate, stocate și procesate în conformitate cu această politică de confidențialitate. Vom păstra, stoca și procesa datele în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date. Aceasta politica de confidențialitate descrie ce tipuri de date cu caracter personal sunt prelucrate, cum sunt acestea utilizate, care sunt opțiunile in legătură cu aceste prelucrări, precum si modul in care respectam drepturile persoanei vizate conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”).

Cine procesează datele cu caracter personal?

Datele vor fi gestionate de Societatea noastră cu datele din antet și prin urmare este responsabil pentru procesarea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul paginii de web: www.smartwash.ro, www.ehrlecarwash.ro, www.ehrle-romania.ro.

De sunt procesate datele personale?

Noi procesăm datele dvs. pentru prezentarea serviciilor noastre și elaborarea ofertelor clienților noștri. Mai exact procesăm datele personale pentru:

– pentru procesarea cererilor de oferte, sau întrebărilor trimise prin website prin intermediul formularului online de contact.

pentru a trimite informații, oferte personalelor, care s-au înregistrat pe pagina web prin intermediul formularului online de contact.

pentru a fi respecta diferite dispoziții legale

pentru respectarea si apărarea drepturilor noastre legale.

Temeiul legal pentru prelucrare: este interesul nostru legitim pentru a răspunde solicitărilor dvs., de a va informa în legătura cu evoluția site-ul nostru, modificările termenilor si condițiilor noastre respectiv consimțământul dvs.

Ce date vor fi prelucrate?

La persoanele fizice: 

Nume, prenume, adresă, telefon, e-mail, adresa IP.

Vom cere următoarele date persoanelor juridice și firme: CUI/CIF, număr de înmatriculare (J), adresa sediului social, număr de telefon, e-mail, adresa IP.

Cât timp sunt salvate datele?

Păstrăm datele cu caracter personal cât timp este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Datele personale vor fi stocate până când clientul nu mai trăiește cu avantajul de client înregistrat în baza noastră de date, pentru o perioada de maximum 4 ani, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele în scopul de a le prezenta autorităților publice, de exemplu: autorităților fiscale. Stocarea și transferul datelor personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.

Securitate

Societatea noastră este responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în mod securizat, astfel considerăm că este important ca datele personale să fie bine protejate. Prin urmare, luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă proteja datele personale împotriva pierderii sau a oricărei forme de prelucrare ilegală. Aceste măsuri includ atât tehnică, cât și tehnică măsuri organizatorice. Măsurile luate asigură clienților un nivel adecvat de securitate având în vedere riscurile de prelucrare și protejare a datelor.

Unde sunt stocate datele cu caracter personal?

Păstrăm datele cu caracter personal pe care le colectăm în medii sigure. Informațiile cu caracter personale sunt protejate de accesul, divulgarea, utilizarea, modificarea sau distrugerea neautorizată de către orice organizație sau persoane fizice.  Unele date sunt încă stocate pe suport de hârtie, dar tindem să digitalizăm toate datele personale pe care le procesăm. Datele prelucrate sunt stocate în sediile şi sistemele noastre, dar uneori stocăm datele pe serverele furnizorilor noștri de servicii de încredere.

Societatea noastră nu distribuie datele personale terților. Protecția confidențialității este importantă pentru firma noastră, prin urmare, nu vom distribui niciodată informațiile cu caracter personal unui terț în alte scopuri decât cele descrise în prezenta Politică.

Drepturile

Conform Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) Dreptul de a fi informat (Articolele 13 și 14 din GDPR)

Ce informații trebuie să furnizeze un controlor/operator de date în care sunt colectate datele cu caracter personal?

În cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate, operatorul de date trebuie să vă ofere următoarele informații:

 1. Identitatea și datele de contact ale operatorului de date (și, după caz, ale operatorului reprezentant);
 2. Detaliile de contact ale responsabilului cu protecția datelor (persoana responsabilă de protecția datelor personale în cadrul organizației – dacă este cazul);
 3. Scopul (scopurile) prelucrării și baza legală a prelucrării;
 4. În cazul în care prelucrarea se bazează pe interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părți, interesele legitime ale controlorului/operatorului;
 5. Orice alt destinatar al datelor cu caracter personal;
 6. Dacă este cazul, detalii privind orice transferuri intenționate către o țară terță (stat membru nemembru UE) sau organizație internațională și detalii privind deciziile și garanțiile de adecvare;
 7. Perioada de păstrare (cât timp o organizație deține datele) sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina perioada de păstrare;
 8. Existența următoarelor drepturi 

Dreptul de acces

Dreptul la rectificare

Dreptul de ștergere

Dreptul de a restricționa prelucrarea

Dreptul la transferabilitatea/portabilitatea datelor

Dreptul la opoziție

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără care afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea sa;

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere;

Dreptul de acces la informații (articolul 15 din GDPR):

Dreptul la rectificare (articolele 16 și 19 din GDPR)

Dacă datele personale sunt inexacte, aveți dreptul să rectificați datele, de către controlor, fără întârzieri nejustificate.

Dacă datele personale sunt incomplete, aveți dreptul să completați datele, inclusiv prin intermediul furnizarea de informații suplimentare.

Dreptul de ștergere (articolele 17 și 19 din GDPR)

Acest lucru este, de asemenea, cunoscut ca “dreptul de a fi uitat”.

Aveți dreptul să ștergeți datele, fără întârzieri nejustificate, de către controlorul/operatorul de date dacă unul dintre aceștia se aplică următoarele motive:

 1. În cazul în care datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care acestea a fost colectat sau prelucrat;
 2. În cazul în care îți retragi consimțământul tău pentru prelucrare și nu există nici o altă bază legală pentru prelucrarea datelor;
 3. În cazul în care te opui prelucrării și nu există motive legale imperative continuarea procesării;
 4. În cazul în care contești prelucrarea și datele personale sunt procesate direct;
 5. În cazul în care datele personale au fost prelucrate în mod ilegal;
 6. În cazul în care datele personale trebuie să fie șterse pentru a se conforma unei obligații legale;
 7. În cazul în care datele personale au fost colectate în legătură cu oferta societății informaționale -servicii pentru un copil.

Dreptul la portabilitatea datelor (articolul 20 din GDPR)

În anumite circumstanțe, este posibil să ai dreptul să obțineți datele personale de la un operator de date într-o rețea format care ușurează reutilizarea informațiilor într-un alt context și pentru a le transmite aceste date la un alt controlor de date pe care îl alegi fără nici o piedică. 

Când apare dreptul la portabilitatea datelor?

Acest drept se aplică numai în cazul în care se efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal (furnizate de persoana vizată) prin mijloace automatizate și în care ai dat consimțământul fie pentru prelucrare, fie pentru prelucrare efectuată pe baza unui contract încheiat între tine și controlorul de date. Acest drept se aplică numai în măsura în care nu afectează drepturile și libertățile celorlalți.

Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal (articolul 21 din GDPR)

Dreptul de restricționare (articolul 18 din GDPR)

Aveți dreptul de restricționare a procesării datelor personale de către un controlor de date. Unde prelucrarea datelor este restricționată, poate fi stocată de controlorul de date, dar majoritatea celorlalte procesări, acțiuni, cum ar fi ștergerea, vor necesita permisiunea dvs.

Drepturile dvs. în legătură cu luarea de decizii automate, inclusiv profilarea (Articolul 22 din GDPR)

Aveți dreptul să nu vă supui unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Prelucrare este “automatizată” atunci când este efectuată fără intervenția omului și în care produce efecte juridice

sau te afectează în mod semnificativ. Prelucrarea automată include profilarea.

În ceea ce privește datele personale, când este permisă prelucrarea automată/automatizată?

Prelucrarea automată este permisă numai cu consimțământul expres, atunci când este necesar pentru executarea unui contract sau atunci când este autorizat de legislația Uniunii sau de dreptul național. Noi nu folosim metode de prelucrare automatizată. Suntem responsabili pentru a administra în condiții de siguranță si numai pentru scopurile specificate, datele personale, conform politicii noastre de confidențialitate.

Puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin transmiterea unei solicitări la sediul nostru din Jud. Mureş, Târgu Mureş, Str. Budiului, nr. 103 sau prin E-mail, la: office@smartwash.ro.

De asemenea în cazul în care consideri că au fost încălcate drepturile dvs. aveți Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din Romania, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania, anspdcp@dataprotection.ro

Societatea noastră își rezervă dreptul de a schimba din când în când această politică de confidențialitate printr-o versiune actualizată de pe site. Îți recomandăm să revizuiți în mod regulat politica de confidențialitate pentru a fi la curent a politicii actuale privind datele cu caracter personal.